Statut društva

Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 64/2011 UPB2) so člani Strelskega društva ALFA-PRO, dne 30. novembra 2013 na izrednem občnem zboru sprejeli spremembe in dopolnitve statuta tako, da se čistopis glasi:

 

STATUT

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

Strelsko društvo ALFA-PRO je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, katerih
namen je skrb za razvoj streljanja z vsemi vrstami orožja ter širjenje in poznavanje le tega
.

 

 

2. člen

Ime društva je Strelsko društvo ALFA-PRO (v nadaljnjem besedilu : društvo)

Skrajšano ime društva: SD ALFA-PRO
Sedež društva je: Kamnik
Društvo ima svoj znak in žig
.

Znak društva je napis SD ALFA-PRO

Žig je okrogle oblike v velikosti 30 mm, obrobljen s črto in napisom Strelsko društvo, v sredini
sta odtisnjeni dve pištoli pod kotom in pod njima raven napis ALFA-PRO.

 

 

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo je vpisano v register društev in registrirano pri
pristojn
i upravni enoti v Kamniku. Društvo opravlja dejavnost opredeljene v tem aktu, v skladu z ustavo,
zakonom in pravnim redom Republike Slovenije.

 

 

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo
podobne namene in cilje
.

 

 

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje člane obvešča društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko društvenega glasila
 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo osvojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira
okrogle mize
, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov,
organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij odelu društva je odgovoren predsednik društva.

 

 

II. NAMEN DRUŠTVA

 

 

6. člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • izobraževanje in usposabljanja novih članov
 • organiziranje vadbe z orožjem
 • organiziranje strelskih tekmovanj
 • izvajanje dejavnosti strelišča
 • izdajanje publikacij in revij
 • prodaja propagandnih artiklov na temo strelstva

 

7. Člen
Društvo opravlja svojo dejavnost večinorna nepridobitno
. Lahko pa opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki
pa ne sme biti prevladujoča, z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki urejajo to področje
.

 

Pridobitne dejavnosti:

 • N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • N82.300 Organiziranje razstav,sejmov, srečanj
 • P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • R93.190 Druge športne dejavnosti

 

III. ČLANSTVO

 

8. člen

Društvo ima naslednje člane: član zbiralec in član Ijubitelj s statusom kot redna člana ter častni član in
začasn
i član kot člana s posebnim statusom.

Član društva lahko postane vsak, ki se Ijubiteljsko ali aktivno ukvarja z zbirateljstvom ali je kako drugače
pr
i svojem delu povezan s tem področjem.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti
pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveze
, da bo deloval v skladu s statutom
društva in plača
l članarino.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, ob izpolnjevanju veljavnih predpisov.

 

9. člen

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.
Naziv častnega člana društva podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju delovanja
društva
. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji
podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

 

10. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s prenehanjem društva.

S prenehanjem društva prenehajo tudi vse funkcije in pravice v društvu.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz
članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine in ostalih svojih obveznosti do kluba v
tekočem letu.

Člana se izključi iz društva, če ta grobo krši določbe statuta, če zavestno ravna proti interesu in ugledu
društva
in,če je pred disciplinsko komisijo obsojen za nečastno dejanje.O izključitvi člana iz društva
od
loča disciplinska komisija s sklepom, kot prvostopni organ. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim
praviln
ikom. Prizadeti lahko v roku 15 dni poda pisno pritožbo na zbor občanov, kot drugostopenjski
organ.

 

11. člen

Pravice članov so:

 • da sodelujejo v aktivnosti društva,
 • da volijo in so voljeni v organe društva,
 • da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj, okaterih razpravlja in
  odloča društvo
  ,
 • da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene prostore in ostale tehnične
  zmog
  ljivosti,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
  poslovanjem
  ,
 • da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovih odgovornostih,
 • do pritožbe zoper odločitve organov društva.

 

12. člen

Dolžnostčlanov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da vestno in odgovorno razpolagajo z društvenimi sredstvi,
 • da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da volijo in so voljeni v organe društva.

Člani društva so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij osebno odgovorni zboru članov.

 

13. člen

Društvo ima lahko tudi pokrovitelje, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvo materialno, moralno
a
li kako drugače podpirajo. Pokrovitelji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa
pravice odločanja
.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

 

14. člen

Organi društva so:

 • Občni zbor
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija

 

Društvo izvoli svoje predstavnike v organe društva, ko je število vseh članov društva vsaj enako ali večje
od števila
, potrebnih članov za izvolitev v posamezne organe društva.

 

15. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.
Občni zbor je reden in izreden.

 

16. člen

Redni občni zbor je enkrat letno. Sklicuje ga upravni odbor najmanj 14 dni pred dnevom sklica z javno
objavo dnevnega reda
.

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva.
Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovite
lja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno
komis
ijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

 

17. člen

Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor ali nadzorni odbor, ali se lahko skliče na zahtevo tretjine
članov društva. Izredni občni zbor se skl
iče najmanj 30 dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda.
Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega občnega zbora, mora upravni odbor sklicati le-tega
na
jpozneje v 15 dneh po prejemu zahtevka, v nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami.

18. člen

Občni zbor sestavljajo vsi redni in ostali člani društva s posebnim statusom.
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva,
vendar imajo Ie pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor. .

 

19. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih najmanj polovica tistih članov, ki imajo pravico odločanja. Če občni
zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je
prisotno najmanj 7 članov, odločitve pa so veljavno sprejete
, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
Občni zbor sklepa z večino prisotnih glasov.

Če se odloča ospremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje
najman
j dve tretjini navzočih članov in, da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način
g
lasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani
organov društva
.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, dva overovitelja zapisnika in
zap
isnikar.

 

20. člen

Pristojnosti rednega občnega zbora

 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte društva,
 • določa smernice delovanja društva in sprejema program dela,
 • razpravlja o delu vseh ostalih organov društva,
 • sprejema zaključni račun in finančni načrt društva,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika in ostale člane UO, nadzornega odbora in
  disciplinske komisije
  ,
 • odloča o ustanavljanju sekcij v okviru društva,
 • določa višino članarine in pristopnine,
 • daje priznanja, pohvale in nagrade,
 • imenuje častne člane društva,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča oprenehanju in združitvi društva,
 • odloča onakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča odrugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji
  društva
  .

 

21. člen

Izredni občni zbor odloča Ie ovprašanju, zaradi katerega je sklican.

 

22. člen

Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.

 

 

UPRAVNI OOBOR

 

23. člen

Upravni odbor je operativno izvršilni organ društva, ki ga sestavljajo 3 člani društva, ki jih je izvolil občni
zbor.

Sestavljajo ga predsednik in še dva izvoljena člana. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

 

24. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Seje sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora. Če
predsednik ne sklice seje, lahko to storijo prizadeti člani sami.

 

25. člen

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • izvaja sklepe občnega zbora,
 • pripravlja poročila o delu in sklicuje občni zbor,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
 • pripravi predlog programa dela,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži
  občni zbor
  .

Upravni odbor je za svoje dele odgovoren občnemu zboru.

 

26. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov.

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije.

Naloge, število članov in predsednika komisij, določi upravni odbor. Člani komisije so lahko Ie člani
društva
. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k
sodelovanju pr
i delu komisije zunanje sodelavce.

 

NADZORNI ODBOR

 

27. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad
f
inančno materialnim poslovanjem društva. Odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor.

Med seboj izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah
upravnega odbora
, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Enkrat letno obvezno poroča občnemu zboru.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

28. člen

Disciplinska komisija odloča na I. Stopnji o disciplinskih prestopkih in kršitvah članov društva. Sestavljena
je
iz treh članov. Izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku. Zoper sklep
ima pr
izadeti član pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ, ki dokončno odloči ozadevi.

Disciplinske prekrške, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
  društvu
  ,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.Disciplinski ukrepi so:
 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

29. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

 

TAJNIK DRUŠTVA

 

30. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva
skrbi tajnik društva
.

Za svoje delo je odgovoren občnernu zboru in upravnemu odboru.

 

 

V. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

 

31. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi sredstvi, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

 

32. člen

Viri dohodkov:

 • članarina,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • z darili in volili,
 • prispevkov fizičnih in pravnih oseb,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • prihodkov od neprofitne pridobitne dejavnosti,
 • javna sredstva,

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje
dejavnosti
, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

33. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

 

34. člen

S premoženjem društva upravlja upravni odborPremičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam Ie
n
a podlagi sklepa seje upravnega odbora. nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

 

35. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnomaterialnem poslovanju,
v katerem društvo tudi odli način vodenja in izkazovanje podatkov ofinančno materialnem poslovanju društva,
ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

36. člen

Delo blagajnika je javnoVsak član društva ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v
skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

37. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu moralno alikako
drugače pomagajo
. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice
od
ločanja.

 

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

38. člen

Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja društva po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva preide na drtvo,
ki opravlja sorodno dejavnost.

 

39. člen

Ta statut je sprejet na izrednem občnem zboru dne 30.11.2013 in stopi v veljavo, ko ga pristojna Upravna enota vpiše  oz. evidentira v registru društev.

 

Kamnik, 30.11.2013 Predsednik SD Alfa-pro

Edvard Habe

 

 

Secured By miniOrange